Werking

AANMELDING

U maakt gebruik van ons  contactformulier of u neemt telefonisch contact met ons op: 014/61.74.41.

 • Hierbij gebeurt reeds een kort intakegesprek en wordt er een eerste afspraak voor onderzoek gemaakt bij 1 van onze logopedisten.

 

ONDERZOEK

 • Bij een eerste persoonlijk contact wordt er een anamnese en een onderzoek afgenomen. Daarnaast wordt de werking van onze praktijk toegelicht.
 • U wordt uitgenodigd voor een bespreking. We kijken of therapie al dan niet opgestart moet worden.
   • Indien therapie opgestart moet worden, wordt er meteen een afspraak gemaakt voor een therapiebeurt.
   • Indien therapie niet nodig is, geven wij u eventueel nog tips mee voor thuis en wordt dit verder opgevolgd.

THERAPIE

Een therapiebeurt bestaat uit 30 of 60 minuten. De frequentie en de duur worden bepaald aan de hand van de onderzoeksgegevens.

Ze wordt gepland op vaste dagen.

 

Een therapie bestaat uit:

 • Bespreking van eventuele overeengekomen thuisopdrachten.
 • Nieuwe specifieke oefeningen voor de bepaalde problematiek.
 • Voor kinderen worden deze oefeningen in spelvorm aangeboden om zo de motivatie te verhogen.
 • Afspreken van nieuwe (thuis)opdrachten.
 • Korte nabespreking.
 • Administratieve formaliteiten (bijvoorbeeld afspraak maken voor de volgende sessie).

 Je kan als ouder / partner de therapie altijd bijwonen.


TERUGBETALING

Terugbetaling gebeurt via de mutualiteit of via het RIZIV. 

Elke aanvraag dient volgende documenten te bevatten.

 • Voorschrift logopedisch bilan opgemaakt door een geneesheer-specialist.
 • Logopedisch aanvangsbilan.
 • Voorschrift voor logopedische therapie opgemaakt door een geneesheer-specialist.
 • Aanvraagformulier.

 

Dit alles wordt door ons opgestuurd naar de mutualiteit waar jullie bij aangesloten zijn. Na enkele weken krijgen we bericht of de mutualiteit of het RIZIV tegemoetkomt bij de therapie en / of het onderzoek.

 

Voor de verlenging van een therapie is er eveneens een voorschrift van een geneesheer-specialist of huisarts nodig.

Er wordt een evolutieonderzoek afgenomen waarvan een logopedisch evolutiebilan gemaakt wordt.

Vervolgens gebeurt hetzelfde als bij het eerste onderzoek.


GDPR - Privacy

Om een goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. 


Welke gegevens verzamelen we over jou? 

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijk vertegenwoordiger)
 • ziekenfonds
 • rijksregisternummer
 • gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling,...)
 • evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling. 
 • gegevens over opleiding en vorming
 • geluids- of beeldopname
 • evt. financiële gegevens


Waarom verzamelen we die gegevens? 

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. 

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. 

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunne opvolgen. 

Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten. 

Worden de gegevens met anderen gedeeld? 

De gegevens die we van jou en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals: 

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijk vertegenwoordiger,...)
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit,...)
 • voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, ...)
 • wanner je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (vb. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in),...)


Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren. 

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen op de gegevens die we van jou bewaren? 

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren. 

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelend logopedist richten (beschikbaar maken van contactgegevens).

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen te rectificeren. 

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jou toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking ten allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. 

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de gegevensbeschermingautoriteit.